Cansolv Technologies (Beijing) Co., Ltd.

55F, China World Tower 3

No. 1, Jian Guo Men Wai Avenue, Beijing

P. R. China

100004

Tel: +86 (10) 6505 4501

Fax: +86 (10) 8535 1996

General Manager of Cansolv China

John Zhang